Новини

Извънредно Общо Събрание на акционерите-15.02.2019г.

На 15.02.2019 г. от 10:00ч. залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варнасе проведе извънредно  общо събрание на акционерите на БГ Агро АД. Повече информация може да намерите тук.

Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2018г.

На 29.01.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

Уведомление за придобиване на дялове от “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, на"Агросмарт" ЕООД

На 17.01.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД придобива  чрез сключване на договор по реда на чл. 129, ал. 2. от ТЗ всички дружествени дялове на "АгроСмарт БГ" ЕООД  със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. "Приморски парк 536" № 221, Център за съвременно изкуство,  атeлие 1, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 201081726,  както и съответните  дялове от капитала в размер на  50 лева – 50 дяла с номинална стойност по 1 лев всеки, при продажна цена в размер на 50 000 лева, като ги закупи от продавача Павлина Стефанова Любенова. В резултат на придобиването на дяловете на "АгроСмарт БГ" ЕООД , в структурата се включват и следните дъщерни на Агросмарт дружества:

- Агротил ЕООД-ЕИК 103807781

- Агроеър ЕООД-ЕИК 103807758

- Агрикалчър ЕООД-ЕИК 103807772

- БГ Агро Генерал Тошево ЕООД-ЕИК 103801883

 

 

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО "АгроСмарт БГ" ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190117141203.  

Покана за Извънредно Общо Събрание на акционерите-15.02.2019г.

Съветът на директорите на „БГ АГРО” АД с решение от 02 януари 2019 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД което ще се проведе на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна. Поканата и материалите за Извънредното  Общо събрание можете да намерите тук.

Консолидиран Финансов отчет за III-то тримесечие на 2018г.

На 26.11.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет за III-то тримесечие на 2018г.

На 26.10.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

Уведомление за промяна на името и седалището на „БГ АГРО -ОРГАНИКА” ЕООД.

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На  14.09.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Променя се  наименованието на „БГ АГРО ОРГАНИКА“ ЕООД – занапред дружеството ще бъде с наименование „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД. Променя се седалището и адреса на управление на „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД – занапред седалището на дружеството ще бъде гр. Варна, Община Варна, Област Варна, а адресът на управление – гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12.

 

 

Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180914150250           

 

Консолидиран финансов отчет за I-то шестмесечие на 2018г.

На 28.08.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

Уведомление за промяна на наименование на "БГ АГРО-АБРИТУС" ЕООД

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На  02.08.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: наименованието на „БГ АГРО – АБРИТУС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Разград, бул.” Георги Сава Раковски” 11, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 200621468, с едноличен собственик на капитала ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ” ЕООД, с едноличен собственик на капитала  АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО” АД, се променя на „БГ АГРО -ОРГАНИКА” ЕООД.

 

 

Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180802121334             

 

Финансов отчет за I- то шестмесечие на 2018 г.

На 27.07.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото шестмесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

Уведомление за избор на нов член на съвета на директорите на БГ Агро АД

На 02.07.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, на което бе взето решение да бъде освободена като член на Съвета на директорите Ваня Атанасова Беевска и на нейно място за член на Съвета на директорите да бъде избрана Даниела Димитрова Атанасова.

В тази връзка на основание чл.100 ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промяната е обявена и вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с №20180713082829 на 13.07.2018 г. Причините за промяна се съдържат в протокола от проведеното редовно Общо събрание на акционерите и уведомлението по чл.100ш, може да намерите тук.

Общо събрание на акционерите -02.07.2018

На 02.07.2018 г. от 10:00ч. в зала "Карачи" на Хотел-галерия Графит гр. Варна , бул. Княз Борис I 65 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на БГ Агро АД. Повече информация може да намерите тук.

Актуализиране на поканата на ОСА на „БГ Агро” АД по обявените в ТР допълнителни въпроси на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от Т

Представените въпроси са обявени и на 13.06.2018г. под номер 20180613074317 в Търговския регистър и включени в Актуализирания дневен по поканата за  редовното общо събрание на акционерите на „БГ Агро”АД, свикано на 02.07.2018 г. от 10.00 часа в зала „Карачи”на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 с покана, обявена в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 31.05.2018 г. Уведомление и  материали може да намерите тук.

Уведомление за обявяване в ТР на искане за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на общо събрание на акционерите на „БГ Агро” А

Подадено е Искане на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ , за включване на допълнителни въпроси в дневния ред както и предложения за решения по вече включени въпроси към дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на „БГ Агро” АД,свикано на 02.07.2018 г. от 10.00 часа в зала „Карачи”на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 с покана, обявена в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 31.05.2018 г.,входирано в Търговския регистър с рег.№ 20180607091542 и се очаква вписване.Уведомлението може да намерите тук.

Покана за Общо събрание на акционерите - 02.07.2018 г.

Съветът на директорите на "БГ Агро"АД с решение от 30 май 2018г., констатира забава при разглеждането на заявления за вписвания и обявяване от страна на Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията  и липсата на произнасяне по заявление вх. № 20180522142838 за обявяване на покана за свикване на  редовно годишно общо събрание на „БГ АГРО” АД и отменя решение от 21.05.2018 г. на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за свикване на Общо събрание на акционерите в частта му, с която е определена дата 30 юни 2018г. за дата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на "БГ Агро" АД.   Свиква  редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД на 02 юли 2018 г. от 10.00 часа, което ще се проведе в зала „Карачи” на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

Консолидиран финансов отчет за І-то тримесечие на 2018 г.

На 28.05.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

Годишен консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за 2017 г.

На 30.04.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Годишен финансов отчет на БГ АГРО за 2017 г.

На 31.03.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2017 г.

На 31.01.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет за III-то тримесечие на 2017 г.

На 30.10.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет за I- то шестмесечие на 2017 г.

На 27.07.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото шестмесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Консолидиран финансов отчет за І-то тримесечие на 2017 г.

На 31.05.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2017 г.

На 27.11.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Консолидиран финансов отчет за I-то шестмесечие на 2017 г.

На 30.08.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за второто тримесечие на 2014 г.

На 28.08.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет на БГ АГРО за второто тримесечие на 2014 г.

На 31.07.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за второто тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ бе отличена с втора награда за най-динамична компания в България за 2013 г.

БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ бе отличена с втора награда за най-динамична компания в България за 2013 г. в класацията на вестник  „Капитал” „Капитал 100”. Призът беше връчен на официалната церемония за обявяване на наградените компании на 02.07.2014 г., която се състоя  в резиденция „Лозенец”,  гр.София.

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за първото тримесечие на 2014 г.

На 29.05.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет на БГ АГРО за първото тримесечие на 2014 г.

На 30.04.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за първото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите

На 29.04.2014 г. в 10.00 ч. в залата на ресторант "SEASIDE" в гр. Варна, Приморски парк, ул."Св.Никола" 55А се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД. Повече информация можете да намерите тук.

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите - 29.04.2014

Съветът на директорите на "БГ АГРО" АД с решение от 17 март 2014 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД, което ще се проведе на 29 април 2014 г. от 10.00 часа в залата на ресторант "SEASIDE" в гр.Варна, Приморски парк, ул."Св.Никола" № 55А. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г.

На 18.03.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет за I-то тримесечие на 2018 г.

На 30.04.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

Сетълмент на разпределените акции в Предлагането на БГ Агро АД. Борсов дебют на акциите на БГ Агро АД

Днес Водещият мениджър УниКредит Булбанк придоби на регулиран пазар от продаващите акционери подлежащите на разпределение акции в Предлагането на акциите на БГ Агро АД, като след приключване на борсовата търговия в рамките на деня ще прехвърли чрез транзакции на извънрегулиран пазар на всеки от правоимащите инвеститори (съответно на техните инвестиционни посредници), различни от УниКредит Булбанк, разпределените им акции в Предлагането.
В 9.30 часа мажоритарният акционер и Председател на Съвета на директорите на БГ Агро АД - г-н Ненко Ненков даде символичен старт на търговия с акциите на БГ Агро АД на Българска фондова борса – София АД с борсов код АО0.

Годишен финансов отчет за 2013 г.

На 18.03.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2013 г. Повече информация ще намерите тук.

Консолидиран финансов отчет за ІІІ-то тримесечие на 2016 г.

На 29.11.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

IPO-то на БГ Агро приключи успешно

На 26 ноември 2009 г. успешно приключи букбилдинга за продажба на съществуващи акции от капитала на БГ Агро АД. Акциите бяха предложени при условията на публично предлагане за продажба на съществуващи акции на БГ Агро АД на институционални и непрофесионални инвеститори в България.
• Продаващите акционери и Водещият мениджър, УниКредит Булбанк, определиха цена на Предлагане в размер на 1,67 лева за 1 акция.
• За предложените 6 053 616 акции на БГ Агро АД бяха подадени поръчки за покупка за над 7 млн. акции, от които 81.2% - от институционални инвеститори.
• Продаващите акционери, съвместно с Водещия мениджър, взеха решение да бъдат разпределени 5 189 967 броя акции, представляващи 12.86% от капитала на БГ Агро АД, при което „фрий-флоутът” ще бъде 16,23%.
• Търговията с акциите на БГ АГРО АД на БФБ стартира на 2 декември 2009г. в 9.30ч. българско време с борсов код „АО0”, на която дата ще бъдат извършени сделките за прехвърляне на разпределените акции.
• Пазарната капитализация на БГ Агро АД при старта на търговията с акциите на БГ АГРО АД на Българска фондова борса – София АД (БФБ) при така определената цена на Предлагане ще бъде в размер на 67,4 млн.лева.
Ненко Ненков, Председател на Съвета на директорите на БГ Агро АД:
„Приветстваме новите акционери и благодарим за оказаното доверие към БГ Агро. Решението ни за цената и броя предложени акции е в интерес на баланса с интересите на инвеститорите – наши партньори. Фокусът ни остава насочен към бизнеса и постигане на общия ни успех.”

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за четвъртото тримесечие на 2013 г.

На 28.02.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет за ІІІ-то тримесечие на 2016 г.

На 28.10.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

Недко Малчев – управител на «БГ АГРО Земеделска Компания» ЕООД получи приз за Агробизнесмен за 2009

Недко Малчев – управител на «БГ АГРО Земеделска Компания» ЕООД получи приз за Агробизнесмен за 2009 на церемония по време на организирания ежегоден Национален Аграрен Семинар от „Добрички панаир” АД който се явява тематично продължение на международното изложение „Селското стопанство и всичко за него”.

Финансов отчет на БГ АГРО за четвъртото тримесечие на 2013 г.

На 30.01.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г. Повече информация ще намерите тук.

Консолидиран финансов отчет за І-то шестмесечие на 2016 г.

На 30.08.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

БГ Агро АД прогнозира 6.7 млн. лв. нетна печалба за 2009г.


Ръководството на БГ Агро АД очаква нарастване на консолидираната нетна печалба към края на 2009 г. с 36% спрямо 2008 до 6,71 млн.лв.
Oсновен фактор е оптимизацията в разходната част. Оперативните разходи за 2009 г. се очаква да намалеят с над 1,1 млн.лв. спрямо 2008 г.
Положително се отразява и намаленото миноритарно участие в някои от дъщерните компании, което води до задържане в холдинга на целия резултат от дейността им.
Очаква се обемите на търговия да надминат 207,000 МТ през 2009 или с над 18% повече от 2008, а собственото производство да нарасне с около 3%, което допринася приходите на компанията да нарастват въпреки по-ниските през 2009 цени на стоките, обект на производство и търговия.

При активите очакванията са да надминат 70млн. лв., а собственият капитал да нарасне до над 52 млн.лв.

Прогнозираните резултатите към края на годината не включват субсидии за 2009 в размер на близо 2,5 млн.лв., които се предвижда да се получат в началото на 2010 г.

Очакваната от БГ Агро АД печалба за 2009 г. в пълна степен обезпечава планираните инвестиционни разходи за следващата година, като в зависимост от развитието на стопанската конюнктура в страната, БГ Агро АД е възможно да задели част от реализираната печалба за дивиденти.

БГ Агро АД стартира процес на първично публично предлагане на съществуващи акции в размер на до 20% от капитала на компанията. Водещ мениджър по предлагането е УниКредит Булбанк.

Днес, 19 ноември 2009 г., в съобщение на БФБ – София АД бе обявен и борсовият код на БГ Агро АД – АО0. Размера на емисията е 40,357,440 лв. разпределен в същия брой обикновени акции с номинална стойност 1 лв.

Финансов отчет за І-то шестмесечие на 2016 г.

На 27.07.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото шестмесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

Препоръчителен ценови диапазон

Публично предлагане на до 8 071 488 обикновени акции на „БГ Агро” АД

София, 16 ноември 2009 г. Във връзка с публичното предлагане на акциите на „БГ Агро” АД, осъществявано съгласно Проспект за публично предлагане и допускане за борсова търговия на акциите на „БГ Агро” АД, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 919-ПД от 9 ноември 2009 г., Водещият Мениджър на Предлагането УниКредит Булбанк обявява следния препоръчителен ценови диапазон на акциите на Дружеството:

1,67 – 2,28 лв за една акция
Горепосоченият ценови диапазон има само индикативен характер.
Възможно е Цената на акция в Предлагането (цената, по която инвеститорите ще закупят акции в Предлагането), да бъде определена извън посочения ценови диапазон.
Проспектът е публикуван на интернет страниците www.bgagro.bg и www.unicreditbulbank.bg

Извънредно Общо събрание на акционерите - 28.01.2014 г.

На 28.01.2014 г. в 14.30 ч. в залата на ресторант "SEASIDE" в гр. Варна, Приморски парк, ул."Св.Никола" 55А се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД. Повече информация можете да намерите тук.

Финансов отчет за І-то тримесечие на 2016 г.

На 26.04.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

График на публичното предлагане (актуализация към 13 ноември 2009)

Времевият график и датите, посочени по-долу, са актуализация на съответната информация, съдържаща се в Проспекта за публично предлагане и допускане за борсова търговия на акциите на „БГ Агро” АД, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 919-ПД от 9 ноември 2009 г. („Проспекта”).

Долупосочените дати са ориентировъчни, като Дружеството и Водещият Мениджър на Предлагането УниКредит Булбанк ще положат максимални усилия да осигурят тяхното спазване. Ако графикът по-долу претърпи съществена промяна, негова актуализирана версия ще бъде публикувана.

  • Публикуване на Проспекта - 12 ноември 2009 г.
  • Публикуване на Съобщението за Предлагането в Държавен вестник и във в-к “Пари” -  13 ноември 2009 г.
  • Период на букбилдинг и приемане поръчки за 23-26 ноември 2009 г. включително
    придобиване на Предлаганите Акции
  • Оповестяване на Цената на Предлагането - 27 ноември 2009 г.
  • Прехвърляне на Разпределените Акции на извънборсов пазар и регистрирането им на БФБ -  2 декември 2009 г.
  • Начало на търговията с акции на БФБ - 2 декември 2009 г., 9:30 ч.
  • Заверяване на сметките на инвеститорите в Акциите след Разпределението - 4 декември 2009 г.

Забележка: Термините с главни букви са дефинирани в Проспекта.

Българка е първата жена вицепрезидент на световна зърнена асоциация

Българка е първата жена вицепрезидет на Световната асоциация за търговия със зърно и фуражи - GAFTA. Златина Донева, член на Съвета на директорите на БГ АГРО АД, беше избрана на последното заседание на Управителния съвет на GAFTA на 15ти май 2013 г.

GAFTA е международната асоциация за търговия, с над 1400 члена в 86 страни. Основната й цел е да насърчава международната търговия със зърно, фуражи, бобови култури и ориз, както и да защитава интересите на своите членове по света, осигурявайки им съдействие и разработени стандарти на международни договори. Близо 80% от световната търговия със зърнени култури се регулира съгласно условията на GAFTA.

Покана за Общо събрание на акционерите - 16.05.2016 г.

Съветът на директорите на "БГ АГРО" АД с решение от 05 април 2016 г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД, което ще се проведе на 16 май 2016 г. от 10.00 часа в залата "Карачи" на Хотел-галерия "Графит" в гр.Варна, бул.Княз Борис І 65. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

Начало на публичното предлагане

Днес бе публикувано съобщението за начало на публичното предлагане на БГ Агро АД, съгласно чл. 92а от ЗППЦК в „Държавен вестник” бр.90 от 13.11.2009 г. и във в.”Пари” от 13.11.2009 г. Съгласно одобрения от Комисията за финансов надзор проспект ще бъдат предложени до 8 071 488 съществуващи, обикновени акции от капитала на БГ Агро АД, представляващи 20% от капитала на дружеството. УниКредит Булбанк е Водещ мениджър на предлагането, представяне на което ще бъде направено пред институционални инвеститори и медии в понеделник, 16 ноември, в Гранд Хотел София.


Годишни финансови отчети на БГ АГРО за 2010 г.

На 23.03.2011 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен индивидуален и консолидиран отчет за 2010 г. Повече информация ще намерите тук.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г.

На 04.04.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

БГ Агро АД с 4.8 млн. лв. печалба към третото тримесечие на 2009г.

На 12.11.2009г. „БГ  АГРО” АД представи в Комисията  за финансов надзор консолидиран отчет  за третото тримесечие на 2009г.

Печалбата преди облагане с данъци се увеличава от 1,131 млн.лв. към 30 юни 2009 до 4,813 млн.лв. към 30 септември. Поради спецификата на бизнеса и традиционно силното четвърто тримесечие, компанията запазва позитивни очаквания и за резултата към края на годината. Приходите от дейността за третото тримесечие на 2009г. са по-ниски в сравнение с тези от предходната година. Това е съпроводено и с намаление на разходите, с което нормата на оперативна печалба се запазва.

Значително намалява Малцинственото участие, като към 30 септември то е едва 59 хил.лв., в сравнение с размера от 1,736 млн.лв. към третото тримесечие на предходната година. Причината за това е консолидирането на дела на БГ Агро АД в едно от основните му дъщерни дружества - БГ Агро Земеделска Компания ЕООД, който от 71% нараства на 100%.

Повече информация можете да намерите тук.

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за четвърто тримесечие на 2010 г.

На 28.02.2011 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори - Финансова информация.

Годишен финансов отчет на БГ АГРО за 2015 г.

На 30.03.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

Проспектът на „БГ АГРО” АД одобрен от Комисията за финансов надзор

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първичното публично предлагане на 6 053 616 акции с номинална стойност 1 лв. всяка от капитала на „БГ АГРО” АД, гр.Варна и за допускане на акциите на Дружеството за търговия на „Българска Фондова Борса – София” АД. Мажоритарните акционери ще предложат за продажба на инвеститорите съществуващи обикновени акции с право на глас, представляващи 15% от капитала на дружеството. В допълнение продаващите акционери, съгласувано с „Уникредит Булбанк” АД, имат правото да предложат допълнително още до 2 017 872 акции, представляващи 5% от капитала на дружеството с което общият брой предлагани акции може да достигне до 8 071 488, представляващи 20% от капитала на Дружеството. Предстои публикуване на съобщението за публичното предлагане в „Държавен вестник” и вестник „Пари”.

За повече информация тук.

Финансов отчет на БГ АГРО за четвърто тримесечие на 2010 г.

На 31.01.2011 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори - Финансова информация.

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за IV-то тримесечие на 2015 г.

На 29.02.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

БГ АГРО зае девето място по приходи за 2008 г. в класацията на Варненската Бизнес Академия – „Фирма на годината – Варна 2008”.

 БГ АГРО зае  девето място по приходи за 2008 г. в класацията на Варненската Бизнес Академия – „Фирма на годината – Варна 2008”. 

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за трето тримесечие на 2010 г.

На 08.11.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран отчет за третото тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори - Финансова информация.

Финансов отчет за ІV-то тримесечие на 2015 г.

На 28.01.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

Протокол от Общо събрание на акционерите

На 01.06.2009 г. в 12.00 ч. в залата на ресторант „SEASIDE” в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола” № 55А се проведе Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД.

Протокол от Общо събрание на акционерите:

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за IІI-то тримесечие на 2015 г.

На 17.11.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“БГ Агро Земеделска Компания”ЕООД

Пълен пощенски адрес: 9000 гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №12

с управители на фирмата възложител: НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ и РУСЛАН НЕНКОВ РУСЕВ

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че за инвестиционно предложение  „Изграждане  на два сондажни кладенци за добив на подземни води в ПИ №84022.15.1, с.Щипско, общ. Вълчи дол и система за напояване на 1050 дка масиви със  зърнени и етерично-маслени култури в ПИ №84022.15.1 и ПИ 84022.15.2“ е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение 2 от НУРИОВОС в офиса на фирмата на всеки работен ден на ул. „Ген. Колев“12, гр. Варна.

Писмени становища, предложения, възражения и мнения се приемат в РИОСВ - Варна адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“4, e-mail: riosv- vn@mbox.contact.bg

Покана за Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „БГ АГРО” АД с решение от 27.04.2009г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД което ще се проведе на 01.06.2009г. от 12.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE” в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола” № 55А.

Общо събрание на акционерите:

Финансов отчет на БГ АГРО за IІI-то тримесечие на 2015 г.

На 29.10.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

Покана за Общо събрание на акционерите - 12.06.2017 г.

Съветът на директорите на "БГ АГРО" АД с решение от 28 април 2017 г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД, което ще се проведе на 12 юни 2017 г. от 10.00 часа в залата "Gallery Lounge" на Хотел-галерия "Графит" в гр.Варна, бул.Княз Борис І 65, ет.2. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

БГ АГРО зае първо място по инвестиции за 2007г. в класацията на Варненската Бизнес Академия

„БГ АГРО” зае първо място по инвестиции за 2007г. в годишната бизнес класация на Варненската Бизнес Академия. В общото класиране „БГ АГРО” се нареди на 5-то място, като по приходи е на 7-мо място, а по печалба – на 10-то място.

Финансов отчет на БГ АГРО за трето тримесечие на 2010 г.

На 29.10.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за третото тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори - Финансова информация.

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за IІ-ро тримесечие на 2015 г.

На 10.08.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

Официално откриване на зърнобазата в Разград

На 26.06.2008г. се състоя официалното откриване на зърнобазата на „БГ АГРО” в гр. Разград. Зърнобазата представлява най-съвременно съоръжение за съхранение и обработка на зърно. Направената инвестиция е за над 4 млн. лева.

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за второ тримесечие на 2010 г.

На 31.08.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран отчет за второто тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори - Финансова информация.

Финансов отчет на БГ АГРО за IІ-ро тримесечие на 2015 г.

На 23.07.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за второто тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

Междинни отчети за първото тримесечие на 2008г.

На 30.04.2008г. „БГ АГРО” АД представи в Комисията за финансов надзор индивидуален и консолидиран отчет за първото тримесечие на 2008г.

Отчетите могат да бъдат намерени в раздел Финансова Информация.

Златина Донева бе удостоена с приз „ДОСТОЙНА ВАРНЕНКА”

Златина Донева – Управител на „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД бе удостоена с приз „ДОСТОЙНА ВАРНЕНКА”. Наградените бяха обявени на Третия Обществен форум, организиран от Асоциация „Да съхраним жената” – Варна, който се проведе на 25.06.2015 г. в Хотел-галерия „Графит”.

Финансов отчет за І-то тримесечие на 2017 г.

На 28.04.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Проспектът на „БГ АГРО” АД одобрен от Комисията за финансов надзор

С решение № 149-ПД/30.01.2008г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „БГ АГРО” АД за публично предлагане на емисия акции, в размер на 6 053 616 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, съществуващи акции, издадени от „БГ АГРО” АД, като могат да бъдат разпределени допълнително 4 035 744, като общият брой предлагани акции ще бъде до 10 089 360 броя, представляващи 25% от всички издаден акции от „БГ АГРО” АД. С посоченото решение „БГ АГРО” АД бе вписвано като публично дружество в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за I-во тримесечие на 2015 г.

На 29.05.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

Годишен консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за 2016 г.

На 24.04.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

„БГ АГРО” АД внесе Проспект за одобрение в Комисията за финансов надзор

Днес, 14.01.2008г., „БГ АГРО” АД внесе Проспект за публично предлагане на акции за потвърждаване от Комисията за финансов надзор.

Финансов отчет на БГ АГРО за второ тримесечие на 2010 г.

На 30.07.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за второто тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори - Финансова информация.

Покана за Общо събрание на акционерите - 30.04.2015 г.

Съветът на директорите на "БГ АГРО" АД с решение от 23 март 2015 г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД, което ще се проведе на 30 април 2015 г. от 10.00 часа в залата "Gallery Lounge" на Хотел-галерия "Графит" в гр.Варна, бул.Княз Борис І 65, ет.2. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

Общо събрание на акционерите за 2010 г.

На 30.04.2010 г. в 10.00 ч. в залата на ресторант "SEASIDE" в гр. Варна, Приморски парк, ул."Св.Никола" 55А се проведе Общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори - Общи събрания.

Годишен консолидиран отчет за 2014 г.

На 24.03.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

БГ АГРО регистриранo в “Централен депозитар” АД

На 18.12.2007г. „БГ АГРО” АД беше регистрирано като емитент на безналични ценни книжа в „Централен Депозитар” АД. Емисията ценни книжа е с идентификационен номер (ISIN код) BG 1100151072.

Годишен финансов отчет за 2014 г.

На 24.03.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

Годишен финансов отчет на БГ АГРО за 2016 г.

На 31.03.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

БГ АГРО Търговска Компания е на 2-ра позиция в класацията на СФБ Капиталов пазар АД

През 2007 г. една от търговските компании на „БГ АГРО” е на 2-ра позиция сред 700-те най-прогресивно развиващи се български компании в класацията подготвена от СФБ Капиталов пазар АД и публикувана от вестник ПАРИ. Ръстът в приходите на търговската компанията е над 18 пъти, като през 2004 г. те са били 1,1 млн. лева, а през 2006 г. вече са 19,7 млн. лева. Призът бе връчен на Национална среща на бизнеса, състояла се на 14.12.2007г. (петък) в Грандхотел София.

Консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за четвъртото тримесечие на 2014 г.

На 27.02.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

Обява за инвестиционно предложение

(съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003 г., изм. ДВ. бр.3/10.01.2006 г.)

В качеството си на възложител уведомявам засегнатото население, че “БГ АГРО Земеделска компания” ЕООД, гр. Варна има инвестиционно предложение за „Изграждане на два сондажни кладенци за добив на подземни води в ПИ № 84022.15.2 с. Щипско, община Вълчи дол и система за напояване на 1050 дка масиви със зърнени и етерично-маслени култури “.

Не се предвижда изграждане, промяна или реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура. От инвестиционното предложение няма да формират отпадъчни води.

Изграждането на сондажните кладенци ще започне след издаване на разрешително по Закона за водите. Територията предмет на ИП не попада в обхвата на защитена територия и защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

При експлоатацията на ИП ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са малки количества битови отпадъци. За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депа, посочени от общинската администрация.

Мотивирани писмени възражения срещу описаното инвестиционно предложение се приемат в сградата на РИОСВ-Варна, “Едно гише”, на адрес: град Варна, ул. “Ян Палах” № 4, или на e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

Финансов отчет на БГ АГРО за първо тримесечие на 2010 г.

На 29.04.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за първото тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори - Финансова информация.

БГ АГРО планира да регистрира акциите си на Българска Фондова Борса-София

БГ АГРО АД планира публично предлагане на акции през първото тримесечие на 2008г. Дружеството ще предложи миноритарен дял (до 25 на сто) от съществуващите към момента акции, които ще се търгуват на БФБ-София. За Водещ мениджър на емисията бе избрана УниКредит Булбанк.

Коктейл по повод встъпването в длъжност на новия президент на GAFTA Златина Донева

photo_1.jpg

На 16.02.2015 г. в хотел „Хилтън” – София, се състоя коктейл, организиран от GAFTA, по повод встъпването в длъжност на новия президент на Асоциацията - Златина Донева. Домакин на събитието бе г-жа Донева.

Събитието бе уважено от представители на ръководството на GAFTA – Генералния директор Jaine Chisholm Caunt, Вицепрезидента - Gert Jan van Noortwijk, представители на агробизнеса, сървейорски компании, брокери, браншови организации, банки, юридически фирми от страната и чужбина, посолството на САЩ в България.

Покана за Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "БГ АГРО" АД с решение от 10 март 2010 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД, което ще се проведе на 30 април 2010 г. от 10.00 часа в залата на ресторант "SEASIDE" в гр.Варна, Приморски парк, ул."Св.Никола" № 55А. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

Приз за „ЖЕНА – ПРЕДПРИЕМАЧ И МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА” в областта на производството

Златина Чотукова – член на Съвета на Директорите на „БГ АГРО” АД бе удостоена с приз „ЖЕНА – ПРЕДПРИЕМАЧ И МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА” в областта на производството. Конкурсът бе организиран от Асоциация „Да съхраним жената” – Варна.

Финансов отчет на БГ АГРО за четвъртото тримесечие на 2014 г.

На 30.01.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Складово Стопанство” ЕООД в Промишлена зона на гр. Разград

Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Складово Стопанство” ЕООД в Промишлена зона на гр. Разград с капацитет на съхранение 15000 тона. Състои се от 3 бр. силози, силоз за влажно зърно, сушилня, силоз за товарене на автомобили, зърнопочистваща машина, кантар, претоварно оборудване, плоски складове. Оборудването на новата зърнобаза e основно на водещия американски производител GSI International. Разположена в сърцето на основен зърнопроизводителен район и в близост до Пристанище Русе, новата зърнобаза в гр.Разград логистично обслужва движението на различни товари зърнени храни и маслодайни култури, торове, семена и препарати за растителна защита.

Българка е първата жена - президент на GAFTA

Златина ДоневаЗлатина Донева, управител на БГ АГРО Търговска Компания ЕООД, беше избрана за президент на Международната асоциация за търговия със зърно и фуражи GAFTA на последното Годишно Общо Събрание на GAFTA, което се проведе на 22ри януари 2015 г. в Лондон.

GAFTA е международната асоциация за търговия, с над 1500 члена в повече от 89 страни. Основната й цел е да насърчава международната търговия със зърно, фуражи, бобови култури и ориз, както и да защитава интересите на своите членове по света, осигурявайки им съдействие и разработени стандарти на международни договори. Близо 80% от световната търговия със зърнени култури се регулира съгласно условията на GAFTA.

Консолидиран финансов отчет за ІV-то тримесечие на 2016 г.

На 28.02.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Земеделска Компания” ООД в гр. Вълчи дол

Българка е първата жена вицепрезидент на Световната асоциация за търговия със зърно и фуражи – GAFTA. Златина Донева, член на Съвета на директорите на БГ Агро АД, беше избрана на последното заседание на Управителния съвет на – GAFTA.

GAFTA e международна асоциация за търговия, с над 1400 члена в 86 страни. Основната й цел е да насърчава международната търговия със зърно, фуражи, бобови култури и ориз, както и да защитава интересите на  своите членовете по света, осигурявайки им съдействие и разработени стандарти на международни договори. Близо 80% от световната търговия със зърнени култури се регулира съгласно условията на GAFTA. 

 

Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г.

На 26.11.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

Финансов отчет за ІV-то тримесечие на 2016 г.

На 30.01.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

Годишни финансови отчети на БГ АГРО за 2009 г.

На 11.03.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен индивидуален и консолидиран отчет за 2009 г. Повече информация ще намерите тук.

Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Складово Стопанство” ЕООД в Западана промишлена зона

Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Складово Стопанство” ЕООД в Западна промишлена зона, гр. Варна с капацитет на съхранение 20000 тона. Така общият капацитет на съхранение на складовата база в ЗПЗ гр. Варна става над 50000 тона. Складовата база вече се състои от 10 бр. силози, многофункционални плоски складове, 4 сушилни, силози за влажно зърно и товарене на автомобили, зърнопочистващи машини, автокантар, претоварно оборудване. Оборудването на цялата зърнобаза e основно на водещия американски производител GSI International. Разположена е в непосредствена близост до комплекса на Пристанище Варна и логистично обслужва движението на търговските потоци и товари зърнени храни и маслодайни култури, торове, семена и препарати за растителна защита.

Финансов отчет на БГ АГРО за третото тримесечие на 2014 г.

На 31.10.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за третото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.